Cases

Training

Een bedrijf in zakelijke dienstverlening heeft een certificeringstraject voor het management opgezet. Het onderdeel Marketing en Relatiebeheer is door ons opgezet en op vijf plekken in het land uitgevoerd.

Een organisatie heeft procesbegeleiders in dienst die hun collega’s moeten trainen in het nieuwe dienstverleningsconcept. Deze procesbegeleiders zijn door ons getraind in presentatievaardigheden, groepsinterventies en omgaan met weerstanden.

Een groep managers uit het bedrijfsleven en zorginstellingen wilde zich verder bekwamen in adviesvaardigheden. Voor hen is de training "beïnvloeden op strategisch niveau" ontworpen en uitgevoerd, met als onderwerpen Transactionele Analyse, denkhoeden van De Bono, Roos van Leary, beïnvloedingsstrategieën, formele en informele hiërarchie etc.  

Een groep ervaren communicatieadviseurs was op zoek naar verdieping in hun kennis en vaardigheden. Door ons zijn drie masterclasses verzorgd in adviesvaardigheden, social media en strategievorming.

De gemeente Amsterdam wilde investeren in de kwaliteiten van leerkrachten in het primair onderwijs bij gesprekken met ouders en de bewustwording van vooroordelen en discriminatie binnen de klas. Voor deze gemeente ontwierpen wij de training "Complexe gespreksvoering", waarin de methodiek van Crucial Conversations is toegepast op het werken binnen een school. Deze training is vervolgens op veel scholen in Amsterdam uitgevoerd en heeft geleid tot het verminderen van klachten en het versterken van het educatief partnerschap met ouders.

Onderwerpen waarop wij trainingen hebben verzorgd: leidinggeven, management & organisatie, beïnvloeden op strategisch niveau, stakeholdermanagement, missie & visiedocumenten, communicatieve vaardigheden, complexe gespreksvoering, communicatiemanagement, marketing voor non-profitorganisaties, procesbegeleiding, communicatieplanning. Elke training kan op maat worden aangeboden met voorbeelden uit de eigen omgeving.

Projectmanagement en innovatie

Het Ministerie van Onderwijs wilde de lerarenopleidingen meer gebruik laten maken van ICT. Om hier extra subsidie voor te verwerven hebben wij een projectplan opgesteld. Na toekenning van de subsidie waren wij verantwoordelijk voor de opzet, werving en uitrol van de “PABO nieuwe stijl”. Dit impliceerde een nieuwe huisvesting, ontwerp en productie van nieuwe multimediale onderwijsprogramma’s, ontwerp van een nieuw opleidingscurriculum, opleiding van docenten, organiseren van congressen, verzorgen van lezingen, samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksinstituten en aansturing van het vernieuwingsproces.

Een onderwijsorganisatie in het MBO wilde meer samenwerking met het bedrijfsleven om gezamenlijk medewerkers op te leiden. Hiertoe hebben wij samen met externe deskundigen een projectplan geschreven in het kader van Leren & Werken, een projectorganisatie opgezet en innovatieve vormen van werkend leren in de regio geïnitieerd in samenwerking met energiebedrijven, bedrijven in de metaalsector en installatiebranche, banken, zorginstellingen, drie gemeenten en een sociale werkvoorzieningsinstelling.

Vanwege een grote fusie in de wereld van de sociale zekerheid wilde de Raad van Bestuur ruim 4500 medewerkers laten ervaren wat er van hen in de nieuwe organisatie zou worden verwacht. Binnen 6 weken hebben wij hiertoe samen met interne en externe medewerkers een projectorganisatie opgezet, uitvoeringslocaties gehuurd, een innovatief opleidingsprogramma ontworpen, het wervings- en planningsproces van de medewerkers opgestart en trainers geworven en getraind voor de uitvoering. Na 3 maanden hadden alle medewerkers een beeld van de nieuwe organisatie en de betekenis daarvan voor hun werk.

De dienstverlening van UWV WERKbedrijf werd voor alle klanten uitgevoerd met een persoonlijk intakegesprek. Er is door ons een nieuw dienstverleningsconcept geformuleerd, genaamd "WERKformule", waarin een deel van de dienstverlening geautomatiseerd zou gaan verlopen. De implementatie hiervan in de uitvoeringsorganisatie is door ons gepland en uitgevoerd in de vorm van scholing, communicatie en interne en externe informatievoorziening.

Advies

Het CWI en UWV hebben in 2007 de opdracht gekregen een fusie voor te bereiden. Hiertoe heeft het management een “bouwteam” ingesteld dat op diverse terreinen deze fusie voor moest bereiden. Als extern deskundigen op het terrein van marketing & communicatie zijn wij onderdeel geweest van dit “bouwteam” en hebben voorstellen geformuleerd voor een eigen interne en externe profilering van het nieuwe WERKbedrijf. Dit is vertaald in heldere ambities en nieuwe kernwaarden voor de organisatie. Met behulp van managementbijeenkomsten, plannen van aanpak, businessplan, stakeholderbijeenkomsten, interne en externe (marketing)communicatiestrategieën is de fusie voorbereid en bij medewerkers en externe partijen bekend gemaakt.

Een Hogeschool wilde een nieuwe opleiding starten op Associate Degree niveau. Op hun verzoek hebben wij in nauwe afstemming met interne verantwoordelijken en externe stakeholders een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en drie aanvragen geschreven om toestemming te verkrijgen van het Ministerie om deze opleidingen te starten. Het betrof de opleiding Taalondersteuner, Ondersteuner Economische vakken en Ondersteuner Gezondheidszorg & Welzijn.

Een Hogeschool wilde een analyse van het toetsbeleid in relatie tot het functioneren van het management, de toetscommissie en de examencommissie. Wij hebben gesprekken gevoerd met de managers van de opleidingen om in kaart te brengen hoe de huidige situatie is, en per onderwerp adviezen geformuleerd waarmee de opleidingen aan de wettelijke eisen kunnen gaan voldoen.

Management

Wij beschikken over een brede ervaring in managementopdrachten: 6 jaar lang als manager van een HBO-instelling, 4 jaar lang als directeur van een commercieel opleidingsinstituut voor techniek, zorg, management en administratie, 3 jaar als directeur Marketing & Communicatie van een MBO-instelling, en recent als manager communicatie bij een landelijke semi-overheidsinstelling. Resultaten die binnen deze managementopdrachten zijn bereikt:

  • het opzetten van een deeltijd- en duale opleiding in samenwerking met het werkveld.
  • Het vernieuwen van het opleidingsprogramma met optimale inzet van ICT en aandacht voor leraarscompetenties
  • Het planmatig terugdringen van het lerarentekort in Rotterdam d.m.v. zij-instroom, opleiden in de school, imagoversterking, gezamenlijke werving met besturen etc.
  • Het samenvoegen van 7 stichtingen tot één opleidingsbedrijf voor het regionale bedrijfsleven met accountmanagement, website, brochures en bedrijfsbureau.
  • Het ontwerpen en uitvoeren van een brede PR- en imagocampagne voor een ROC waarin de gezamenlijke meerwaarde van de organisatie voor de regio centraal stond
  • De opzet van stakeholdermanagement en relatiebeheer
  • De opzet en implementatie van een gemeenschappelijke procedure voor werving, intake en inschrijving bij het ROC
  • Het ontwerp en de realisatie van een nieuwe huisstijl voor UWV WERKbedrijf inclusief een interne en externe campagne waarbij de nieuwe organisatie werd gelanceerd
  • De werving van nieuwe medewerkers en de opzet van de nieuwe communicatieafdeling inclusief regionale afdelingen voor UWV WERKbedrijf.

Wij hebben onze diensten verricht bij o.a. de volgende bedrijven en organisaties:

- BAM Utiliteitsbouw
- Besturenraad
- CNA
- CWI
- Dienst Justitiële Inrichtingen
- Delta Lloyd
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Hoogeveen
- ISBW Training & Opleiding
- Hogeschool van Amsterdam
- Hogeschool INHolland
- Hogeschool Windesheim
- Hotelschool The Hague
- ICCO
- Kroon Machinebouw en Lastechniek
- MenO groep
- NCOI
- Politie Utrecht
- ROC A12
- Talents XL
- Tata Steel
- Universiteit van Amsterdam
- UWV
- Vrije Universiteit